Notícies i alertes

Ajudes AVALEM COMERÇ a la pime comercial per a l’exercici 2022 La Direcció General de Comerç, Artesania i Consum ha publicat la...

22/06/2022

Ajudes AVALEM COMERÇ a la pime comercial per a l’exercici 2022La Direcció General de Comerç, Artesania i Consum ha publicat la convocatòria d’ajudes en matèria de comerç AVALEM COMERÇ per a l’exercici 2022 on podran ser beneficiàries les persones físiques i les societats mercantils i assimilades descrites com a pimes o micropimes, incloent les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, societats civils, comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica pròpia.NOTA: En el cas de sol•licitar l'ajuda les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, societats civils, comunitats de béns, o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica pròpia, NO podran demanar al mateix temps ajuda els socis, comuners o integrants d'aquestes agrupacions.I que exercisquen o vagen a exercir l'activitat comercial a la Comunitat Valenciana, en alguna de les activitats, segons:

- CNAE (Reial decret 475/2007, de 13 d'abril, CNAE-2009): secció G, divisió 47, excepte els grups i classes 4726, 473, 4773, 478 i 479.

- IAE (Reial decret llei 1175/1991, de 28 de setembre): secció primera divisió 6, agrupacions:

. Agrupació 64, excepte el grup 646 i l'epígraf 647.5

. Agrupació 65, excepte l'epígraf 652.1 i els grups 654 i 655En cap cas seran susceptibles de suport les activitats de reparació i manteniment.ACCIONS SUSCEPTIBLES DE SUPORT I QUANTIA

1. Es consideraran susceptibles de rebre suport les inversions en equipament, obres i instal•lacions per a l'establiment comercial, incloent les aplicacions informàtiques i despeses derivades de la creació d'una pàgina web vinculada a l'establiment, destinada a la implantació de la venda en línia o la integració en una plataforma en línia de comerç electrònic, als establiments situats o que s'implantaran en la Comunitat Valenciana.2. Aquestes inversions es poden destinar a equipament per a l'exposició, l'emmagatzematge i venda del producte, la senyalització i identificació de l'establiment, sistemes de seguretat, accessibilitat, estalvi energètic, tractament de residus, etc. Només se subvencionaran les obres realitzades en la zona de venda de l'establiment.3. La inversió aprovada no podrà ser inferior a 3.000 euros i l'ajuda podrà aconseguir el 75% de la inversió, amb el límit de 40.000 euros per establiment en un període de tres anys.4. D'acord amb el resolc huité de la resolució de convocatòria, EN L'EXERCICI 2022 es consideren susceptibles de suport les actuacions realitzades DES DE L'1 DE GENER DE 2022 FINS AL 31 D'OCTUBRE DE 2022.Tots els detalls en:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=2921&version=ampTermini de presentació:

DES DEL dia 23 DE JUNY DE 2022 FINS AL dia 8 DE JULIOL DE 2022, els dos inclusivament.Els comerços interessats poden obtindre tota la informació en l’ADL EL VERGER.

adl@elverger.es

Telf. 966439551………………………………………………………....................................................Ayudas AVALEM COMERÇ a la pyme comercial para el ejercicio 2022La Dirección General de Comercio, Artesanía y Consumo ha publicado la convocatoria de ayudas en materia de comercio AVALEM COMERÇ para el ejercicio 2022 donde podrán ser beneficiarias las personas físicas y las sociedades mercantiles y asimiladas descritas como pymes o micropymes, incluyendo las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, sociedades civiles, comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado sin personalidad jurídica propia.NOTA: En el caso de solicitar la ayuda las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, sociedades civiles, comunidades de bienes, o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado sin personalidad jurídica propia, NO podrán pedir al mismo tiempo ayuda los socios, comuneros o integrantes de estas agrupaciones.Y que ejerzan o vayan a ejercer la actividad comercial en la Comunidad Valenciana, en alguna de las actividades, según:

- CNAE (Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, CNAE-2009): sección G, división 47, excepto los grupos y clases 4726, 473, 4773, 478 y 479.

- IAE (Real decreto ley 1175/1991, de 28 de septiembre): sección primera división 6, agrupaciones:

. Agrupación 64, excepto el grupo 646 y el epígrafe 647.5

. Agrupación 65, excepto el epígrafe 652.1 y los grupos 654 y 655En ningún caso serán apoyables las actividades de reparación y mantenimiento.ACCIONES APOYABLES Y CUANTÍA

1. Se considerarán susceptibles de recibir apoyo las inversiones en equipamiento, obras e instalaciones para el establecimiento comercial, incluyendo las aplicaciones informáticas y gastos derivados de la creación de una página Web vinculada al establecimiento, destinada a la implantación de la venta en línea o la integración en una plataforma en línea de comercio electrónico, a los establecimientos situados o que se implantarán en la Comunidad Valenciana.2. Estas inversiones se pueden destinar a equipamiento para la exposición, el almacenamiento y venta del producto, la señalización e identificación del establecimiento, sistemas de seguridad, accesibilidad, ahorro energético, tratamiento de residuos, etc. Solo se subvencionarán las obras realizadas en la zona de venta del establecimiento.3. La inversión aprobada no podrá ser inferior a 3.000 euros y la ayuda podrá alcanzar el 75% de la inversión, con el límite de 40.000 euros por establecimiento en un periodo de tres años.4. De acuerdo con lo resuelvo octavo de la resolución de convocatoria, EN EL EJERCICIO 2022 se consideran apoyables las actuaciones realizadas DESDE El 1 DE ENERO DE 2022 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2022.Todos los detalles en:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=2921&version=ampPlazo de presentación:

DESDE EL DÍA 23 DE JUNIO DE 2022 HASTA EL DÍA 8 DE JULIO DE 2022, ambos inclusive.Los comercios interesados pueden obtener toda la información en la ADL EL VERGER.

adl@elverger.es

Telf. 966439551Més informació

Cerrar [X]Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y recopilar datos estadísticos sobre hábitos de navegación. El uso de cookies es necesario para la notificación de incidencias. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies