Notícies i alertes

𝗘𝗔𝗨𝗧𝗢𝗘 2024

15/05/2024

𝗘𝗔𝗨𝗧𝗢𝗘 2024𝗤𝘂è é𝘀 𝗶 𝗽𝗲𝗿 𝗮 𝗾𝘂è 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗲𝗶𝘅?

Aquesta convocatòria té per objecte fomentar l'emprenedoria en la Comunitat Valenciana mitjançant la concessió de subvencions a les persones desocupades que, reunint els requisits indicats, s'establisquen com a treballador autònom o per compte propi en projectes innovadors.

Beneficiaris: Persones desocupades inscrites com a demandants d'ocupació en Labora, que s'establisquen com a persones treballadores autònomes o per compte propi i complisquen els següents requisits:

1. Comptar amb un Pla d'empresa de l'activitat a realitzar, que contemple la seua organització, recursos necessaris, pla financer i d'inversions i pla de viabilitat per a poder dur a terme aquesta activitat.La actividad autónoma debe tener carácter innovador.

2. La actividad autónoma debe tener carácter innovador.

3. La persona sol•licitant ha d'acreditar la següent formació:

3.1. Formació professional oficial (del sistema educatiu o formació professional per a l'ocupació) o educació universitària (grau, màster o curs d'expert universitari) sobre matèries que tinguen relació directa amb el projecte de negoci.

3.2. Formació no inferior a 70 hores de duració en matèria gerencial, de gestió comercial o financera o de màrqueting digital bé per haver rebut formació sobre aquestes matèries o bé perquè la formació que es posseïsca ja la incloga.𝗖𝘂𝗮𝗻𝘁𝗶𝗮:

• 5.000 € si la persona beneficiària és un home.

• 6.000 € si la persona beneficiària és una dona.

• 6.600 € si la persona beneficiària és una dona víctima de la violència de gènere.𝗖𝗼𝗻𝗱𝗶𝗰𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗽𝗲𝗿 𝗮 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝘀𝘀𝗶ó 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝘀𝘂𝗯𝘃𝗲𝗻𝗰𝗶ó:

• Haver-se donat d'alta en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o en la Mutualitat del col•legi professional que corresponga, a partir de l'1 de gener de 2024. La data d'alta serà considerada com a data d'inici d'activitat.

• Haver romàs en situació de desocupació mantenint la inscripció com a demandant d'ocupació en LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació fins a l'inici de l'activitat. No s'entendrà complit aquest requisit si la inscripció es produeix el mateix dia en què s'inicia l'activitat autònoma.

• Figurar d'alta en el Cens d'obligats tributaris, en l'impost sobre activitats econòmiques i en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en la mutualitat del col•legi professional que corresponga amb caràcter previ a la presentació de la sol•licitud.

• No haver realitzat la mateixa activitat o similar com a persones treballadores autònomes o per compte propi en els sis mesos anteriors a l'inici de l'activitat que dona lloc a la sol•licitud de la subvenció.

• Desenvolupar l'activitat de manera independent en la Comunitat Valenciana..

• No haver sigut beneficiari ni l'any 2022 ni l'any 2023 d'altres subvencions de Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació per constitució com a autònom.

• El projecte ha de tindre caràcter innovador i reunir condicions de viabilitat tècnica, econòmica i financera, la qual cosa precisarà l'informe de qualsevol de les entitats, públiques o privades, incloses en el Mapa d'entitats de l'ecosistema emprenedor de la Comunitat Valenciana, en el qual figuren els pactes territorials per l'ocupació i desenvolupament local.𝗢𝗯𝗹𝗶𝗴𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗲𝘀 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗯𝗲𝗻𝗲𝗳𝗶𝗰𝗶à𝗿𝗶𝗲𝘀:

Mantindre l'activitat per compte propi i l'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o equivalent durant almenys tres anys des de la data d'efectes de l'alta en aquest règim.

• Donar l'adequada publicitat del caràcter públic del finançament de l'actuació objecte de subvenció durant tot el període d'execució de l'ajuda (és a dir, des que es concedisca l'ajuda fins que s'aporte la documentació a la qual fa referència la lletra següent), incloent-hi el logotip de la Generalitat Valenciana en mitjans de difusió com ara cartells, materials impresos, mitjans electrònics o audiovisuals i en qualsevol altre mitjà de publicitat que es realitze de l'activitat subvencionada.

• Aportar, en el termini d'un mes després de la finalització del període de manteniment obligatori de l'activitat per compte propi, una declaració en model normalitzat sobre publicitat i transparència a què fa referència l'apartat anterior.𝗧𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗶 𝗽𝗲𝗿 𝗮 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿 𝗹𝗮 𝘀𝗼𝗹•𝗹𝗶𝗰𝗶𝘁𝘂𝗱: Fins al 31 de juliol de 2024.𝗘𝗻𝗹𝗹𝗮ç 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝗱𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=G96106𝗠é𝘀 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗰𝗶ó 𝗲𝗻 𝗹’𝗔𝗗𝗟 𝗘𝗟 𝗩𝗘𝗥𝗚𝗘𝗥.

adl@elverger.es

Telf. 966439551---------------------------------------𝗘𝗔𝗨𝗧𝗢𝗘 2024¿𝗤𝘂é 𝗲𝘀 𝘆 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗾𝘂é 𝘀𝗶𝗿𝘃𝗲?

Esta convocatoria tiene por objeto fomentar el emprendimiento en la Comunitat Valenciana mediante la concesión de subvenciones a las personas desempleadas que, reuniendo los requisitos indicados, se establezcan como trabajador autónomo o por cuenta propia en proyectos innovadores.𝗕𝗲𝗻𝗲𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗿𝗶𝗼𝘀: Personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo en Labora, que se establezcan como personas trabajadoras autónomas o por cuenta propia y cumplan los siguientes requisitos:

1. Contar con un Plan de empresa de la actividad a realizar, que contemple su organización, recursos necesarios, plan financiero y de inversiones y plan de viabilidad para poder llevar a cabo dicha actividad.

2. La actividad autónoma debe tener carácter innovador.

3. La persona solicitante debe acreditar la siguiente formación:

3.1. Formación profesional oficial (del sistema educativo o formación profesional para el empleo) o educación universitaria (grado, máster o curso de experto universitario) sobre materias que tengan relación directa con el proyecto de negocio.

3.2. Formación no inferior a 70 horas de duración en materia gerencial, de gestión comercial o financiera o de marketing digital bien por haber recibido formación sobre dichas materias o bien porque la formación que se posea ya la incluya.𝗖𝘂𝗮𝗻𝘁í𝗮:

• 5.000 € si la persona beneficiaria es un hombre.

• 6.000 € si la persona beneficiaria es una mujer.

• 6.600 € si la persona beneficiaria es una mujer víctima de la violencia de género.𝗖𝗼𝗻𝗱𝗶𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝘀𝗶ó𝗻 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝘀𝘂𝗯𝘃𝗲𝗻𝗰𝗶ó𝗻:

• Haberse dado de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en la Mutualidad del colegio profesional que corresponda, a partir del 1 de enero de 2024. La fecha de alta será considerada como fecha de inicio de actividad.

• Haber permanecido en situación de desempleo manteniendo la inscripción como demandante de empleo en LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación hasta el inicio de la actividad. No se entenderá cumplido este requisito si la inscripción se produce el mismo día en que se inicia la actividad autónoma.

• Figurar de alta en el Censo de obligados tributarios, en el impuesto sobre actividades económicas y en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o en la mutualidad del colegio profesional que corresponda con carácter previo a la presentación de la solicitud.

• No haber realizado la misma actividad o similar como personas trabajadoras autónomas o por cuenta propia en los seis meses anteriores al inicio de la actividad que da lugar a la solicitud de la subvención.

• Desarrollar la actividad de forma independiente en la Comunitat Valenciana.

• No haber sido beneficiario ni en el año 2022 ni en el año 2023 de otras subvenciones de Labora Servicio Valenciano de Empleo y Formación por constitución como autónomo.

• El proyecto debe tener carácter innovador y reunir condiciones de viabilidad técnica, económica y financiera, lo que precisará el informe de cualquiera de las entidades, públicas o privadas, incluidas en el Mapa de entidades del ecosistema emprendedor de la Comunitat Valenciana, en el que figuran los pactos territoriales por el empleo y desarrollo local.𝗢𝗯𝗹𝗶𝗴𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗮𝘀 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝘀 𝗯𝗲𝗻𝗲𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗿𝗶𝗮𝘀:

Mantener la actividad por cuenta propia y el alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o equivalente durante al menos tres años desde la fecha de efectos del alta en dicho régimen.

• Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de la actuación objeto de subvención durante todo el periodo de ejecución de la ayuda (es decir, desde que se conceda la ayuda hasta que se aporte la documentación a la que hace referencia la letra siguiente), incluyendo el logotipo de la Generalitat Valenciana en medios de difusión tales como carteles, materiales impresos, medios electrónicos o audiovisuales y en cualquier otro medio de publicidad que se realice de la actividad subvencionada.

• Aportar, en el plazo de un mes tras la finalización del periodo de mantenimiento obligatorio de la actividad por cuenta propia, una declaración en modelo normalizado sobre publicidad y transparencia a que hace referencia el apartado anterior.𝗣𝗹𝗮𝘇𝗼 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿 𝗹𝗮 𝘀𝗼𝗹𝗶𝗰𝗶𝘁𝘂𝗱: Hasta el 31 de julio de 2024.𝗘𝗻𝗹𝗮𝗰𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝗱𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=G96106𝗠á𝘀 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗰𝗶ó𝗻 𝗲𝗻 𝗹𝗮 𝗔𝗗𝗟 𝗘𝗟 𝗩𝗘𝗥𝗚𝗘𝗥.

adl@elverger.es

Telf. 966439551Més informació

Cerrar [X]Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y recopilar datos estadísticos sobre hábitos de navegación. El uso de cookies es necesario para la notificación de incidencias. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies